Politechnika Opolska - strona główna

Dlaczego Politechnika Opolska?


Budynek Łącznik Politechnika Opolska podejmuje szereg działań celem likwidacji barier architektonicznych i mentalnych dla uczynienia uczelni miejscem przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia równego dostępu do wiedzy i umiejętności zawodowych wszystkim osobom bez względu na stan ich zdrowia

Uczelnia posiada Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych powołanego przez JM Rektora.

Wprowadzono istotne zmiany w Regulaminie studiów, mające na celu dostosowanie procesu studiowania do indywidualnych możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych.

Każdego roku akademickiego Prorektor ds. dydaktyki w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego oraz uczelnianym organem samorządu doktorantów ustala wysokość stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami. Kwota przyznanego stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności podanego w orzeczeniu o niepełnosprawności. Stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami jest przyznawane wyłącznie na wniosek studenta

Więcej informacji na stronie: www.niepelnosprawni.po.opole.pl.