Politechnika Opolska - strona główna

Informacje i dokumenty dla emerytów i rencistów Politechniki Opolskiej


Drodzy Emeryci i Renciści Politechniki Opolskiej,
aby ułatwić Wam dostęp do informacji i dokumentów, które będą dla Was przydatne będziemy je umieszczać w tym miejscu.

KOMUNIKAT

Informujemy, że w przypadku emerytów/rencistów Politechniki Opolskiej z dniem
30 listopada 2021r. upływa termin składania wniosku o przyznanie dofinansowania do następujących świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

 • dofinansowanie do „wczasów pod gruszą”
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka/dzieci
 • dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu lub w innej placówce wychowania przedszkolnego,
 • dofinansowania działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjno-sportowej

Pierwsze spotkanie komisji socjalnej w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie dofinansowania do świadczeń z Funduszu odbędzie się w czerwcu br.

Przypominamy, że złożony wniosek będzie stanowił podstawę dopłat do wszystkich świadczeń z Funduszu w okresie od 01.06.2020r. lub od miesiąca w którym emeryt/rencista Politechniki Opolskiej złoży wniosek do 31.05.2021r. W związku z powyższym osoby, które zamierzają skorzystać z dofinansowania do różnych form działalności socjalnej proszone są o zaznaczenie krzyżykiem odpowiedniego świadczenia.

PRZYPOMNIENIE

INFORMACJA W SPRAWIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W REGULAMINIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

Drodzy emeryci i renciści Politechniki Opolskiej w związku z opublikowaniem nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z załącznikami informujemy o najważniejszych zmianach:

 1. Najważniejsze zmiany w zakresie sposobu ustalania dochodu na jedną osobę w rodzinie dotyczą (§ 10 ust 3 i 4 Regulaminu)
 • W sytuacji gdy osoba nie przepracowała całego roku to swój dochód ustala proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy.
 • W przypadku, gdy wniosek składa osoba uprawniona do korzystania z Funduszu, która podjęła pierwszą pracę, wówczas podaje ona aktualne dochody z jednego pełnego miesiąca, a ponadto, gdy w złożonej informacji o dochodach osoba uprawniona do korzystania z Funduszu wskaże tylko swoje dochody, a nie poda dochodów członków swojej rodziny, to świadczenia z Funduszu dla takiej rodziny będą ustalane na podstawie dochodów z najwyższego progu dochodowego przewidzianego dla danego świadczenia.
 • W innych przypadkach sprawę rozstrzyga Komisja Socjalna.

Dochód na jedną osobę w rodzinie ustala się następująco:

Aby określić średni miesięczny dochód przypadający na 1 członka w rodzinie należy uwzględnić wszystkie dochody opodatkowane(na podstawie zeznania rocznego PIT) i nieopodatkowane w tym np. „świadczenie 500+” ze wszystkich źródeł dochodu  osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 • ze stosunku pracy, z tytułu emerytury, renty, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych źródeł – przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku;
 • z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym – przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne;
 • z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formach zryczałtowanych: karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przyjmuje się dochód nie niższy niż określony w obowiązującym dla danego roku obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a przypisany odpowiednio płaconemu podatkowi (przy karcie podatkowej) lub osiąganym przychodom według odpowiednich stawek podatkowych (przy ryczałcie ewidencjonowanym).
 1. W przypadku dofinansowania do wypoczynku dzieci nie ma określonego minimum trwania wypoczynku dziecka/dzieci (obowiązywał warunek minimum 4 dni);
 2. Limit do biletów i karnetów jest przypisany każdemu pracownikowi/emerytowi/renciście (obowiązywał limit na rodzinę). 
 3. W przypadku ubiegania się o zapomogę losową z powodu śmierci członka rodziny jak i w przypadku ubiegania się o pożyczkę nie ma konieczności przedstawiania dochodów w sytuacji gdy pracownik, emeryt rencista Politechniki Opolskiej oświadczy, że dochód brutto na jednego członka rodziny przekracza 4.501 zł.

Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS) znajduje się w tabeli poniżej -(prosimy o wydruk dwustronny).

Do czasu zakończenia pracy zdalnej dokumenty można wysyłać na adres: socjalny@po.edu.pl lub można przesłać pocztą na adres: Dział Kadr – Sekcja Spraw Socjalnych ul. Prószkowska 76,
45-758 Opole, jak również złożyć osobiście w p.17 w Sekcji Spraw Socjalnych przy ul. Prószkowskiej 76 – budynek 7.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekcją Spraw Socjalnych w Dziale Kadr z Panią Klaudią Moj lub Katarzyną Brzezińską.

nr telefonu 77 4498197
adres e- mail : socjalny@po.edu.pl

Pozdrawiamy Dział Kadr – Sekcja Spraw Socjalnych