Politechnika Opolska - strona główna

Architektura – informacje dodatkowe


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK ARCHITEKTURA:
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - EGZAMIN DODATKOWY
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Studia I stopnia:

rozpoczęcie rejestracji elektronicznej

I Tura: 18 maja 2020 r. II Tura: 21 lipca 2020 r.

zakończenie rejestracji elektronicznej

I Tura: 12 lipca 2020 r. o godz. 23.00 II Tura: 13 września 2020 r. o godz. 23.00

Podstawę przyjęcia na studia I stopnia stanowią wybrane wyniki egzaminu maturalnego (dojrzałości), a w przypadku kierunku architektura ponadto uwzględnia się pozytywny wynik egzaminu dodatkowego, który jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na ww. kierunek studiów. Egzamin dodatkowy składa się z dwóch części sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Pierwsza i druga część egzaminu odbędą się I Tura – 13 lipca 2020 r., II Tura – 14 września 2020 r.

Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00. Miejsce i salę przydzieli system IRK po zakończeniu procesu rekrutacji (tj. wybraniu kierunku, dokonaniu opłaty, podaniu danych ze świadectwa dojrzałości w tym ocen / wartości pkt.).

Kandydaci proszeni są o przybycie około godz. 8.20 na wskazane miejsce.

Kandydaci, którzy nie dokończą rejestracji na kierunek (poprzez wybranie kierunku, dokonaniu opłaty, podaniu danych ze świadectwa dojrzałości w tym ocen / wartości pkt.) w wymaganym terminie, a tym samym system IRK nie przydzieli im miejsca i sali egzaminu dodatkowego, nie zostaną do niego dopuszczeni.

W związku z tym, że czas od wydania dyspozycji przelewu do wpłynięcia pieniędzy na konto Politechniki Opolskiej wynosi czasami kilka dni (zależne jest to od miejsca i sposobu wpłaty) warto dokonać wpłaty kilka dni przed ostatecznym terminem zakończenia rejestracji elektronicznej. Po dokonaniu wpłaty i zarejestrowaniu jej poprzez system możliwa jest kontynuacja procesu rejestracji (m.in. wpisanie ocen). 

I część - rysunek z wyobraźni (3 godziny lekcyjne),
II część - rysunek z wyobraźni z elementami geometrii (3 godziny lekcyjne).

Kandydaci proszeni są o przyniesienie ze sobą desek rysunkowych w formacie 50x70 (zalecany sztywny podkład) oraz dowodu osobistego. Technika wykonania rysunków: ołówek.

Ogłoszenie wyników pierwszej i drugiej części egzaminu odbędzie się do:

I Tura: 15 lipca 2020 r. II Tura: 16 września 2020 r.

Zgodnie z §18 pkt. 12. uchwały nr 331 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 26.06.2019 r. „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Politechnice Opolskiej na rok akademicki 2020/2021”:

Kandydaci:

ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego – z rysunku odręcznego, za który mogą uzyskać maksymalnie 300 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 100 pkt;

Każda z dwóch części egzaminu dodatkowego oceniana jest w skali od 0 do 150 punktów.

Publikacja wyników kwalifikacji (oceny z matury wraz z oceną z egzaminu dodatkowego) odbędzie się w dniach 15.07.2020 r.(I Tura), 16.09.2020 r.(II Tura), ok. godz. 11.00 na indywidualnych kontach w systemie IRK.

Przyjmowanie dokumentów osób zakwalifikowanych i z list rezerwowych rozpocznie się 16 lipca 2020 r. (I Tura), 17 września 2020 r.(II Tura), zgodnie z terminarzem rekrutacji.

Studia II stopnia:

rozpoczęcie rejestracji elektronicznej

I Tura: 18 maja 2020 r. II Tura: 21 lipca 2020 r.

zakończenie rejestracji elektronicznej:

I Tura: 12 lipca 2020 r. o godz. 23.00 II Tura: 13 września 2020 r. o godz. 23.00

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia, kierunek architektura jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i tytuł zawodowy inżyniera architekta. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, kierunek architektura i spełniający powyższe kryterium są zobowiązani do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją Kwalifikacyjną na studia II stopnia i przedstawienia portfolia obejmującego dorobek projektowy ze studiów I stopnia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą otrzymać maksymalnie 5 punktów. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia II stopnia, kierunek architektura jest uzyskanie wyniku co najmniej 2 punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia:

14 lipca 2020 r. (I Tura), 15 września 2020 r. (II Tura)

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48 w Opolu. Salę przydzieli system IRK po zakończeniu procesu rekrutacji (tj. wybraniu kierunku, dokonaniu opłaty, podaniu danych z dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia).

Kandydaci proszeni są o przybycie około godz. 9.20 na wskazane miejsce.