Politechnika Opolska - strona główna
WM

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


PREDYSPOZYCJE

Zainteresowanie oddziaływaniem przemysłu na środowisko, nastawienie na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, umysł ścisły, dążenie do zrozumienia zasad zrównoważonego rozwoju.

KARIERA

Związek człowieka ze środowiskiem jest nierozerwalny, odwieczny i tak ścisły, że nie tylko istnienie ludzkości poza przyrodą jest niemożliwe, ale jednocześnie – na skutek ludzkiej działalności - w wielu wypadkach również istnienie przyrody nie może mieć praktycznie miejsca bez pomocy człowieka.

Dlatego też absolwenci kierunku inżynieria środowiska jako specjaliści od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią, gospodarki odpadami, czy ochrony powietrza – kształtują i umacniają ten związek ze środowiskiem, pracując w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukując najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i 3 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia, wspólnych dla wszystkich specjalności, znajdują się m.in.: chemia środowiska, planowanie przestrzenne, zarządzanie środowiskiem, niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich.

Kierunkowe treści kształcenia, wspólne dla wszystkich specjalności, obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

  • technologie proekologiczne,
  • odnawialne źródła energii,
  • monitoring środowiska,
  • technologię i organizację robót instalacyjnych.

Specjalności:

Gospodarowanie energią i odpadami (S)

Absolwent tej specjalności posiądzie wiedzę na temat racjonalizacji wykorzystania
i zarządzania energią w przemyśle oraz gospodarce komunalnej. Połączenie tej wiedzy z umiejętnościami, pozwalającymi na sprawne zarządzenie odpadami, pozwoli na zajmowanie kluczowych stanowisk związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Ukończenie specjalności otwiera także dostęp do stanowisk pracy, związanych z zagadnieniami termicznego przetwarzania odpadów i odnawialnych źródeł energii. Dodatkowym atutem absolwentów tej specjalności jest dysponowanie wykształceniem, pozwalającym o ubieganie się o uprawnienia instalacyjne bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
a także w zakresie konstrukcji budowlanych.

Gospodarka wodno-ściekowa (S)

Absolwenci uzyskają specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje służące rozwiązywaniu złożonych zadań zawodowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, obejmujących zróżnicowane aspekty prawne, techniczne, organizacyjne, ekonomiczne, zarządcze i normatywne.

Procesy i urządzenia ochrony środowiska (S)

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie oceny przebiegu operacji mechanicznych oraz cieplno-dyfuzyjnych w aparatach i urządzeniach procesowych wykorzystywanych w inżynierii i ochronie środowiska, a także ich projektowania
z wykorzystaniem technik komputerowych. Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki, programowania oraz bezpieczeństwa przemysłowego. 

Absolwenci tej specjalności znajdą pracę w biurach i pracowniach projektowych, przemyśle chemicznym i spożywczym, przemyśle cementowym i koksownictwie, ciepłownictwie i energetyce, a także w wielu innych branżach, w których niezbędna jest wiedza w zakresie inżynierii i aparatury przemysłowej wykorzystywanej
w ochronie środowiska.

Instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne (S, NS)

Dzięki ukończeniu tej, bardzo pożądanej na rynku pracy, specjalności absolwent uzyskuje dostęp do szerokiego rynku pracy szczególnie tam, gdzie ważna jest wiedza z zakresu instalacji sanitarnych. Wiedza i umiejętności, jakie pozyska podczas studiów, powoduje, że jej absolwent będzie bardzo dobrze przygotowany do pełnienia wielu, bardzo ważnych funkcji w przemyśle i gospodarce komunalnej. Posiadane umiejętności są przydatne również w pracy samorządowej np. w zarządzaniu gospodarką mieszkaniową. Jest to specjalność świetnie przygotowująca do ubiegania się o uprawnienia instalacyjne bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń telekomunikacyjnych, a także w zakresie konstrukcji budowlanych.

Advanced technologies in environmental engineering (S) – specjalność w języku angielskim

ATEE graduates are able to design, maintain and operate the systems of air protection, treatment of water and wastewater, waste management as well as energy and may work in the private sector, industry and governmental administration. The profile of the graduate is suitable for working at universities in research and development institutions.

Gospodarka ściekami i odpadami (NS)

Absolwent kierunku inżynieria środowiska specjalności Gospodarka ściekami
i odpadami jest przygotowany do planowania i projektowania, kierowania wykonawstwem i eksploatacją oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie: technologii procesów, urządzeń i instalacji do oczyszczania ścieków, ochrony wód oraz unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów miejskich i przemysłowych,
a także w zakresie systemów kontroli stanu czystości środowiska.

Procesy energetyczne (NS)

Absolwent tej specjalności będzie znakomicie przygotowany do pełnienia funkcji decyzyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania energią w szeroko pojętych procesach energetycznych. Jego wiedza i umiejętności pozwolą na rozwiązywanie problemów technicznych np. w obszarze odnawialnych źródeł energii, procesów technologicznych czy metod termicznych przetwarzania odpadów. Ponadto uzyska bardzo dobre wykształcenie, pozwalające o ubieganie się o uprawnienia instalacyjne bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, a także
w zakresie konstrukcji budowlanych.

 

Pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych jaką uzyskał kierunek, gwarantują wysoką jakość kształcenia.