Politechnika Opolska - strona główna
WBiA

ARCHITEKTURA


PREDYSPOZYCJE

Wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość estetyczna, uzdolnienia plastyczne, umiejętności kojarzenia zagadnień technicznych oraz w szerokim zakresie sztuk pięknych, umiejętność pracy zespołowej.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród następujących: chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka.

KARIERA

Absolwenci studiów architektonicznych znajdują zatrudnienie w pracowniach projektowych, w wykonawstwie i nadzorze budowlanym oraz jednostkach administracji samorządowej i państwowej.

Ukończenie studiów na kierunku architektura stwarza również perspektywy zatrudnienia w obszarze grafiki wydawniczej i reklamowej oraz wystawiennictwa.

Studenci kierunku architektura w ramach procesu dydaktycznego mogą uczestniczyć w plenerach rysunkowych i malarskich w kraju oraz zagranicą, w warsztatach, konkursach architektonicznych oraz w działalności studenckich kół naukowych.

Ponadto, studenci mają możliwość zrealizowania jednego semestru, a nawet roku studiów, na jednej ze 150 uczelni partnerskich Politechniki Opolskiej w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

EGZAMIN DODATKOWY

Uwaga: Na ten kierunek musisz zdać egzamin dodatkowy, który składa się z trzech zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde z zadań jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Technika wykonania zadań: ołówek.

 • I etap – rysunek z wyobraźni (2 godziny lekcyjne),
 • II etap – rysunek z wyobraźni z elementami geometrii (2 godziny lekcyjne),
 • III etap – rysunek atelierowy z natury (3 godziny lekcyjne).

Pierwszego dnia przeprowadzone są egzaminy z rysunku z wyobraźni (I etap) oraz z rysunku z wyobraźni z elementami geometrii (II etap). Pozytywna opinia Komisji Egzaminu Dodatkowego kwalifikuje do III etapu egzaminu z rysunku atelierowego z natury.

Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie sumy punktów nie mniejszej niż 100 z trzech zadań łącznie.

Terminy i szczegóły, dotyczące egzaminu będą publikowane na http://www.po.opole.pl/rekrutacja.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i kończą się egzaminem dyplomowym (obrona pracy dyplomowej oraz egzamin końcowy).
Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy inżyniera architekta.

Program kształcenia obejmuje: przedmioty ogólne i podstawowe oraz przedmioty kierunkowe związane z szeroko pojętą sztuką kształtowania przestrzeni otaczającej człowieka.

Grupa przedmiotów ogólnych i podstawowych stanowi podstawę dla przedmiotów kierunkowych,  w tym bloków związanych z  projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym, tworząc z nimi nierozerwalną całość.

Szczególny nacisk położono na przedmioty z pogranicza obszarów:  nauk humanistycznych i sztuki.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz zajęć o charakterze praktycznym, głównie projektowych. Ponad 50% zajęć programu kształcenia organizowanych jest w formie zajęć praktycznych. 

Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia  działalności  zawodowej w charakterze   pracownika   pomocniczego  w   wykonawstwie   i   nadzorze budowlanym,  w  zakresie  projektowania  obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem oraz projektowania  urbanistycznego.

Absolwenci studiów I stopnia są również przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

PROGRAM ZAJĘĆ


Program zajęć obejmuje:

 • przedmioty podstawowe, w tym matematykę i geometrię wykreślną, które mają ułatwić przyszłemu architektowi opanowanie, w zakresie niezbędnym, zagadnień budowlanych w ramach takich przedmiotów jak: budownictwo ogólne z materiałoznawstwem, fizyka budowli, mechanika budowli oraz konstrukcje budowlane;
 • przedmioty kierunkowe: projektowanie architektoniczne I-VI, projektowanie urbanistyczne I-IV, które wprowadzają studenta w arkana widzenia przestrzennego i podstawowe prawa estetyczne;
 • techniki plastyczne: stanowią wsparcie merytoryczne i praktyczne dla projektowania architektonicznego i szeregu przedmiotów kierunkowych;
 • historię architektury i urbanistyki: jako szeroko pojmowaną wiedzę o dziejach sztuki, stanowiącą swoisty zwornik wiedzy i umiejętności nabywanych w ramach powyżej wspomnianych przedmiotów;
 • przedmioty i projekty specjalistyczne takie jak: rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej oraz architektura krajobrazu;
 • przedmioty humanistyczne takie jak: podstawy filozofii, psychologii i socjologii oraz historia sztuki.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA*

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i kończą się egzaminem dyplomowym (obrona pracy dyplomowej oraz egzamin końcowy).
Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta

Kierunkowe treści kształcenia obejmują:

 • kształcenie w zakresie projektowania architektonicznego;
 • kształcenie w zakresie projektowania urbanistycznego;
 • kształcenie w zakresie ochrony zabytków;
 • kształcenie w zakresie planowania przestrzennego. 

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w: pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach badawczych oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwenci posiadają umiejętność zarządzania i pracy w zespole.

Studia magisterskie II stopnia dają również podstawę do podjęcia studiów doktoranckich (III stopnia) oraz pracy badawczej.

Podstawą przyjęcia na studia II stopnia jest uzyskanie tytułu zawodowego  inżyniera architekta (dyplom ukończenia studiów I stopnia kierunku architektura) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Kryterium decydującym o przyjęciu na studia II stopnia jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia i portfolio dorobku ze studiów I stopnia.

*Planowane uruchomienie studiów II stopnia w roku akademickim 2018/2019 pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych.