Politechnika Opolska - strona główna
WBiA

BUDOWNICTWO


PREDYSPOZYCJE

Wyobraźnia przestrzenna, precyzja i ścisłość myślenia, zdolności geometryczne i matematyczne, umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie z kierowaniem zespołem ludzi.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród następujących: matematyka, chemia, informatyka, fizyka (z astronomią), język polski.

KARIERA

Absolwenci posiadają przygotowanie do pracy w: 

 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • jednostkach projektowych,
 • przemyśle materiałów budowlanych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą,
 • nadzorze budowlanym,
 • wytwórniach betonu i elementów budowlanych. 

Mają również możliwość uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z ustawą Prawo budowlane i Rozporządzeniem ministra w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – po zaliczeniu praktyki zawodowej i złożeniu egzaminu przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów zarówno w trybie stacjonarnym - S (dziennym) jak i niestacjonarnym - NS (zaocznym) i kończą się obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, chemia, mechanika teoretyczna.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: materiały budowlane, wytrzymałość materiałów, mechanikę budowli, mechanikę gruntów i fundamentowanie, fizykę budowli, budownictwo ogólne, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, technologię i organizację robót budowlanych.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z budownictwa w zakresie: 

 • wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego i komunikacyjnego,
 • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych,
 • technologii i organizacji budownictwa,
 • kierowania zespołami i firmą budowlaną,
 • wytwarzania, doboru i stosowania nowoczesnych materiałów budowlanych,
 • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry zarówno w trybie stacjonarnym - S (dziennym) jak i niestacjonarnym - NS (zaocznym) i kończą się obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci uzyskują  tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Wśród treści podstawowych kształcenia znajduje się m.in. matematyka.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: teorię sprężystości i plastyczności, dynamikę budowli, złożone konstrukcje betonowe i metalowe, fundamenty specjalne, metody komputerowe, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi.

Specjalności:

 • budownictwo podziemne i geotechnika (S),
 • energooszczędne materiały i obiekty budowlane (S),
 • inżynieria materiałów konstrukcyjno-budowlanych (S),
 • inżynieria mostowo-drogowa (S, NS),
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie (S, NS),
 • budownictwo drogowe (NS).

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności do pracy inżynierskiej i naukowej z budownictwa w zakresie:

 • wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego i komunikacyjnego,
 • projektowania złożonych obiektów i elementów budowlanych,
 • zaawansowanych technologii i organizacji budownictwa,
 • kierowania zespołami i firmą budowlaną,
 • wytwarzania, doboru i stosowania nowoczesnych materiałów budowlanych,
 • zaawansowanych metod i technik komputerowych nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach działalności studenckich kół naukowych oraz brać czynny udział w studenckich konkursach krajowych i międzynarodowych. 

Wydział jest przygotowany do prowadzenia studiów stacjonarnych w języku angielskim. Obecnie na kierunku budownictwo zajęcia w języku angielskim prowadzone są dla studentów obcokrajowców przebywających na naszej uczelni w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+. Spora grupa studentów kierunku budownictwo co roku realizuje jeden semestr, a nawet rok studiów na jednej ze 150 uczelni partnerskich za granicą w ramach programu wymiany stypendialnej Erasmus+

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.