Politechnika Opolska - strona główna
WEiZ

ADMINISTRACJA


PROFIL PRAKTYCZNY, SPECJALNOŚCI

 • E-administracja,
 • Administrowanie przedsiębiorstwem.

PREDYSPOZYCJE

Komunikatywność, rzetelność, zainteresowanie problematyką współczesnych społeczeństw.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: fizyka, geografia, historia, język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

KARIERA

Absolwent kierunku administracja o profilu praktycznym dysponuje wiedzą w zakresie nauk o prawie i administracji oraz innych nauk społecznych. Posiada wiedzę na temat instytucji publicznych, systemu organów władzy i ich struktury. Zna normy i reguły prawne organizujące struktury i instytucje społeczne, potrafiąc jednocześnie dokonać ich interpretacji i wykładni. Absolwent posiada również wiedzę ekonomiczną; zna procesy społeczno-gospodarcze, zachodzące w Polsce i na świecie oraz zasady organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Absolwent posiada umiejętność prawidłowego rozpoznawania, diagnozowania i interpretowania problemów prawnych z wykorzystaniem metod i narzędzi z zakresu poszczególnych gałęzi prawa. Posiada zdolność organizowania pracy zespołowej i skutecznego porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, posługując się językiem specjalistycznym. Absolwent posiada umiejętność redagowania pism, swobodnej wypowiedzi, syntetycznego myślenia. Potrafi stosować prawo z wykorzystaniem reguł wykładni i interpretacji tekstu prawnego w instytucjach publicznych oraz niepublicznych. Posiada ponadto umiejętność samodzielnego uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy, dzięki czemu skutecznie wyznacza ścieżkę własnego rozwoju, doskonalenia oraz kompetencji. 

Absolwent przygotowany jest do pracy w:

 • administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej: lokalnej i regionalnej oraz związanych z nimi agendach;
 • w prywatnych przedsiębiorstwach i instytucjach Unii Europejskiej;
 • organizacjach gospodarczych i zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych (NGO's);
 • organizacjach gospodarczych i społecznych, kooperujących z organizacjami transnarodowymi.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Pełne informacje o przedmiotach realizowanych w ramach kierunku studiów zawarte są w programach studiów. 

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • prawo administracyjne,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • postępowanie administracyjne,
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
 • podstawy prawa pracy i prawa urzędniczego
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń,
 • instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej,
 • prawo podatkowe,
 • techniki mediacji i negocjacji,
 • redagowanie pism,
 • zarządzanie projektami w administracji.

Wybierając pakiet przedmiotów obieralnych studenci decydują się na jedną z dwóch specjalności:
• E-Administracja (S i NS),

 • Administrowanie przedsiębiorstwem (S i NS).

Specjalność E-Administracja obejmuje m.in. przedmioty:

 • ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w sieci,
 • elektroniczne bazy przepisów prawnych i orzeczeń,
 • przestępczość gospodarcza i cyberprzestępczość,
 • e-usługi w administracji samorządowej,
 • tworzenie elektronicznych aktów prawnych,
 • nowe technologie w administracji,
 • Excel w administracji,
 • dostęp do informacji publicznej,
 • etykieta w administracji.

Specjalność Administrowanie przedsiębiorstwem obejmuje m.in. przedmioty:

 • prawo własności przemysłowej,
 • prawo mediów i reklamy,
 • przestępczość gospodarcza,
 • ubezpieczenia społeczne i gospodarcze,
 • standardy dobrej administracji
 • Excel w administracji i przedsiębiorstwie,
 • zarządzanie innowacjami – ujęcie prawne,
 • administrowanie zespołem,
 • etykieta w przedsiębiorstwie.

Zajęcia mają wymiar praktyczny i prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną, która posiada praktykę w tym kierunku. Często zajęcia realizowane są we współpracy z jednostkami administracji publicznej. Podczas zajęć analizowanych jest szereg kazusów, realizowane są również rzeczywiste projekty. Kładziony jest nacisk na nabycie niezbędnych na rynku pracy umiejętności, np. obsługi potrzebnych do pracy w administracji programów komputerowych. Dodatkowo, zajęcia realizowane są m.in. w pomieszczeniu, które odzwierciedla oryginalnie wyposażoną salę sądową.

Dla studentów organizowane są dodatkowe warsztaty i kursy oraz zajęcia praktyczne w siedzibach jednostek publicznych i prywatnych. Dzięki zaangażowaniu kadry dydaktycznej, studenci mają możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych i praktycznych.

Studia obejmują praktykę zawodową w wymiarze trzech miesięcy w instytucjach administracji publicznej i przedsiębiorstwach, z którymi Wydział ma podpisane umowy. Praktyki realizowane są podczas trwania ostatniego semestru studiów.

Współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania a instytucjami samorządowymi regionu m.in.: Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Izbą Administracji Skarbowej, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz wieloma innymi instytucjami regionu, daje studentom kierunku administracja możliwość realizacji atrakcyjnych praktyk i obiecujących staży studenckich.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych, m.in. IUS Publicum. Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku administracja ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.