Politechnika Opolska - strona główna
WEiZ

EKONOMIA


PREDYSPOZYCJE

Ciekawość, otwartość, dociekliwość, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i poszukiwania rozwiązań, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, chęć stałego doskonalenia się, praca w zespole, umiejętność komunikacji społecznej, otwartość na zmiany.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

KARIERA

To co sprawia, że ekonomia jest tak fascynująca, jest to, że jej fundamentalne zasady są tak proste, że każdy jest w stanie je zrozumieć, jednak niewielu je rozumie"
– Milton Friedman

Naszym zadaniem jest wykształcenie osób posiadających szeroką wiedzę ekonomiczną, pozwalającą odpowiedzieć na trudne i nurtujące pytania. Zdobyta w trakcie studiów na kierunku ekonomia wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwia wykonywanie zawodu ekonomisty, jako specjalisty w swej dziedzinie.

W trakcie studiów studenci uczestnicząc w ciekawych i nietuzinkowych zajęciach prowadzonych głównie przez młodą kadrę nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych. Istnieje też możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku ekonomia ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

Absolwenci naszych studiów z sukcesem znajdują zatrudnienie m.in.: w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach otoczenia biznesu. Zaproponowana ścieżka kształcenia umożliwia im również ukształtowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • mikro- i makroekonomia,
 • zarządzanie,
 • prawo,
 • rachunkowość.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • analizę ekonomiczną,
 • integrację gospodarczą w Europie,
 • wprowadzenie do e-biznesu.

Wybierając pakiet przedmiotów obieralnych studenci decydują się na jedną z dwóch specjalności:

Ekonomia i gospodarka finansowa (S, NS)

Specjalność obejmuje m.in. przedmioty: podstawy bankowości, rachunkowość menadżerską, podstawy finansów, finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw

Ekonomia i przedsiębiorczość (S, NS)

Specjalność obejmuje m.in. przedmioty: marketing w teorii i praktyce, działalność gospodarczą w praktyce, techniki negocjacji i mediacji, zarządzanie projektami, przedsiębiorczość i gry biznesowe. 

Absolwenci kierunku ekonomia I stopnia wyposażeni są w podstawy wiedzy ekonomicznej, a także wiedzy z zakresu nauk społecznych.

Program studiów umożliwia studentom pogłębienie wiedzy oraz nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami służącymi do badania i prognozowania procesów gospodarczych, a także modelowania ich przebiegu w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • ekonomia menedżerska,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • analiza rynków finansowych i kapitałowych,
 • ekonomia międzynarodowa.

Specjalności:

 • ekonomia i finanse w przedsiębiorstwie (S, NS); przykładowe przedmioty kierunkowe: analiza finansowa, rachunkowość finansowa, podatki w przedsiębiorstwie, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; przykładowe przedmioty obieralne: finanse korporacji, planowanie i ocena projektów inwestycyjnych, kadry i płace, ryzyko w działalności gospodarczej, systemy informatyczne w finansach;
 • ekonomia menedżerska (S, NS); przykładowe przedmioty kierunkowe: psychologia w pracy menedżera, controlling w zarządzaniu; przykładowe przedmioty obieralne: wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, zarządzanie wizerunkiem i marką, marketing międzynarodowy, techniki kreatywnego myślenia, biznesplan;
 • ekonomia społeczna (S, NS); przykładowe przedmioty kierunkowe: biznesplan w podmiotach społecznych, ekonomia społeczna, polityka społeczna; przykładowe przedmioty obieralne: metody badań społecznych, projekty społeczne, marketing społeczny, przedsiębiorczość społeczna,
 • prawo w biznesie (S, NS); przykładowe przedmioty kierunkowe: prawo administracyjne i postępowanie administracyjne, prawo zobowiązań i umów handlowych, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych; przykładowe przedmioty obieralne: prawo bankowe i dewizowe, prawo mediów i reklamy, mediacje, negocjacje i arbitraż;
 • zarządzanie i ekonomia regionu (S, NS); przykładowe przedmioty kierunkowe: zarządzanie strategiczne, koncepcje zrównoważonego rozwoju, opracowywanie projektów rozwoju regionalnego; przykładowe przedmioty obieralne: innowacyjna gospodarka regionalna, fundusze Unii Europejskiej, przetargi i zamówienia publiczne, zarządzanie ryzykiem.

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych oraz eksperckich.

Z uwagi na nabycie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii cechuje ich znaczna elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb wynikających z zajmowanego stanowiska pracy.

Posiadają również umiejętność zarządzania i pracy w zespole, a także współpracy z przedstawicielami różnych grup społecznych i zawodowych. Studia magisterskie II stopnia dają również podstawę do dalszej edukacji na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich (III stopnia), umożliwiają podejmowanie pracy naukowej i/lub edukacyjnej.