Politechnika Opolska - strona główna
WIPiL

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?


Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski. 

SPECJALNOŚĆ


  • Kultura  i  higiena  pracy  (s, ns).

PREDYSPOZYCJE


Nastawienie na poszukiwanie nowych rozwiązań w działalności człowieka, pozwalających poprawić stan bezpieczeństwa; chęć doskonalenia się w naukach technicznych; umiejętność zarządzania.

KARIERA

Wykształcony inżynier, znający problematykę  zakresu kultury i higieny pracy, będzie przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych oraz administracji państwowej i samorządowej. Absolwent może objąć stanowiska związane z problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym kultura i higiena pracy. Praca taka zadowoli osoby, które interesują  się środowiskiem pracy, kulturą i higieną pracy , analizą i ocenami ryzyka zawodowego, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Tu będą mogli też wykazać się skutecznym kontrolowaniem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowaniem warunków pracy i standardów bezpieczeństwa, prowadzeniem szkoleń, pełnieniem funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

Uzyskanie wiedzy i nabytych umiejętności sprawiają, że absolwent tej specjalności predysponowany jest do pracy zarówno na stanowiskach samodzielnych jak i do działań zespołowych.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, chemia, język obcy.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, organizacja, zadania i metody pracy, organizację i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa i systemów ratownictwa, techniczne systemy zabezpieczeń, monitorowanie zagrożeń .bezpieczeństwa, środki bezpieczeństwa i higieny pracy, modelowanie zagrożeń, psychologię i socjologię, niektóre przedmioty techniczne. 

SPECJALNOŚĆ


  • Techniczne  systemy  bezpieczeństwa  (s, ns),

PREDYSPOZYCJE


Chęć poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających poprawić stan bezpieczeństwa oraz analizować ryzyko i zagrożenia; dążenie do doskonalenia się w naukach technicznych; umiejętność zarządzania.

KARIERA

Dobrze wykształcony inżynier, specjalista w obszarze szeroko pojmowanych systemów bezpieczeństwa oraz technicznych systemów ochrony osób i mienia będzie dobrze przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych oraz administracji państwowej i samorządowej. Absolwent może objąć stanowiska związane z problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, projektowania, użytkowania i obsługiwania systemów ochrony osób i mienia, systemów monitoringu procesów technologicznych czy ochrony środowiska. Praca taka zadowoli osoby, które interesują się analizą i ocenami ryzyka zawodowego, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Tu będą mogli też wykazać się skutecznym kontrolowaniem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowaniem warunków pracy i standardów bezpieczeństwa, prowadzeniem szkoleń, pełnieniem funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Szerokie spektrum uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności sprawiają, że absolwent tej specjalności predysponowany jest do pracy zarówno na stanowiskach samodzielnych jak i do działań zespołowych.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, chemia, język obcy.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: organizację i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa i systemów ratownictwa, techniczne systemy zabezpieczeń, monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, środki bezpieczeństwa i ochrony, psychologię i socjologię, niektóre przedmioty techniczne.