Politechnika Opolska - strona główna
WIPiL

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA


JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka , biologia, chemia, język polski.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Na ten kierunek wskazane jest posiadanie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 

Specjalność: 

  • Jakość i  bezpieczeństwo  żywności  (S, NS),

PREDYSPOZYCJE


Zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi oraz zagadnieniami żywienia człowieka i dietetyki, a także technologii żywności. 

KARIERA


Gałąź przemysłu zajmująca się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności stale się rozwija i stanowi ważny element gospodarki krajowej. Jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych nabiera coraz większego znaczenia. Dodatkowo Opolszczyznę wyróżnia duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny oraz szybkie tempo przekształceń własnościowych, natomiast sektor rolno-spożywczy to jeden z priorytetowych kierunków rozwoju w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Sytuacja ta powoduję ciągłe poszukiwania specjalistów z zakresu nadzorowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.

Wszystkie te aspekty sprawiają, że kierunek technologia żywności i żywienie człowieka ze specjalnością jakość i bezpieczeństwo żywności ma przyszłość i może otworzyć drzwi do Twojej przyszłej kariery zawodowej.
Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie kontroli i nadzoru jakości, a także bezpieczeństwa żywności. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem, jakością, przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności, żywieniem człowieka, również może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach i instytucjach urzędowych zajmujących się kontrolą i certyfikacją produktów żywnościowych. 

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia. 

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, chemia, fizyka, biochemia, ekologia i ochrona środowiska.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: chemię i mikrobiologię żywności, bezpieczeństwo produkcji żywności, maszynoznawstwo i technologię ogólną żywności, inżynierię procesową, utrwalanie i przechowalnictwo żywności, dietetykę, zarządzanie i logistykę w przedsiębiorstwie żywnościowym.


Specjalność: 

  • Technologia inżynierii  produkcji  żywności

PREDYSPOZYCJE

Zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi oraz zagadnieniami żywienia człowieka i dietetyki, a także technologii żywności.

KARIERA


Opolszczyznę wyróżnia duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny oraz szybkie tempo przekształceń własnościowych, natomiast sektor rolno-spożywczy to jeden z priorytetowych kierunków rozwoju w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Opolszczyzna jest również olbrzymią bazą rekreacyjno-turystyczną i gastronomiczną, na terenie której rozwija się również agroturystyka.

Wszystkie te aspekty sprawiają, że kierunek technologia żywności i żywienie ze specjalnością  technologia inżynierii produkcji żywności ma przyszłość i może otworzyć drzwi do Twojej przyszłej kariery zawodowej.
Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie  inżynierii produkcji żywności z umiejętnością zastosowania nowych metod i technologii, a także  projektowania i zarządzania systemami bezpieczeństwa i kontroli jakości. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Potrafi organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadza kalkulację ekonomiczną. Absolwent zna zasady funkcjonowania rynku, również  rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością oraz żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi i zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia. 


Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, chemia, fizyka, biochemia, ekologia i ochrona środowiska.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: chemię i mikrobiologię żywności, bezpieczeństwo produkcji żywności, maszynoznawstwo i technologię ogólną żywności, inżynierię procesową, utrwalanie i przechowalnictwo żywności, dietetykę, zarządzanie i logistykę w przedsiębiorstwie żywnościowym.