Politechnika Opolska - strona główna
WIPiL

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?


Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski.


Specjalność:

  • inżynieria procesów  i  systemów  przemysłowych  (S, NS). 

PREDYSPOZYCJE


Umiejętności interpersonalne, umysł ścisły, łatwość podejmowania decyzji, zainteresowania techniczne.

KARIERA


Inżynier procesów i systemów przemysłowych to szczególnie poszukiwany na rynku pracy „inżynier przyszłości”, łączący interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie inżynierii produkcji z unikatowymi kompetencjami menedżerskimi wykorzystywanymi w technicznych obszarach. Przyszli inżynierowie przemysłowi mają ogromne możliwości rozwoju zawodowego i budowania indywidualnych ścieżek kariery. Dostępne są dla nich takie oferty pracy jak: inżynier produkcji, inżynier procesu, inżynier projektu, projektant procesów i systemów przemysłowych, inżynier ds. materiałowych, specjalista ds. lean, inżynier utrzymania ruchu, inżynier ds. systemów pomiarowych, technolog procesowy, inżynier sprzedaży, inżynier jakości, inżynier systemów wytwarzania, czy też inżynier przygotowania produkcji.

Praca inżyniera przemysłowego wymaga przede wszystkim ogromnej wiedzy technicznej, dotyczącej m.in.: modelowania 3D rozwoju produktów, prototypowania cyfrowego, inżynierii odwrotnej i współbieżnej, symulacji procesów wytwarzania, technicznego przygotowania produkcji, projektowania procesów technologicznych i produkcyjnych, optymalizacji procesów wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych w systemach wytwarzania, ale również kreatywności w celu rozwiązywania problemów praktycznych. We współczesnej praktyce gospodarczej coraz bardziej docenia się umiejętności kojarzenia zagadnień z zakresu wyspecjalizowanych technologii i procesów przemysłowych z elementami zarządzania oraz przedsiębiorczości.

Absolwenci specjalności cechują się znajomością metod i technik wpływających na poprawę produktywności procesów i systemów przemysłowych, kultury technicznej załogi oraz działań zapewniających utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, dlatego cieszyć się będą uznaniem we wszelkiego rodzaju gałęziach przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem branż przemysłu elektromaszynowego. 

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia. 


Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka ze statystyką, mikro- i makroekonomia, ekologia i zarządzanie środowiskowe oraz prawo gospodarcze.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistykę w przedsiębiorstwie, procesy i techniki produkcyjne, zastosowania informatyki w inżynierii produkcji.Specjalność: 

  • inżynieria zarządzania (S, NS). 

PREDYSPOZYCJE


Umiejętności interpersonalne, umysł ścisły, łatwość podejmowania decyzji, zainteresowania techniczne.

KARIERA

Inżynier zarządzania to wysoko wykwalifikowany specjalista potrafiący integrować wiedzę z zakresu zarządzania produkcją i usługami z dogłębnym zrozumieniem oczekiwań odbiorców oraz wymagań biznesowych wobec tworzonych współcześnie rozwiązań technicznych.

Inżynierów zarządzania cechują kompetencje kluczowe oraz umiejętności o charakterze przekrojowym i interdyscyplinarnym, obejmujące m.in.: kreatywność, innowacyjność, formułowanie i rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem procesami produkcyjnymi za pomocą metod i technik inżynierskich wspomaganych systemami informatycznymi, zarządzanie kosztami oraz jakością produkcji, zarządzanie kapitałem ludzkim, w tym również organizowanie i kierowanie pracami zespołów roboczych.

Dla pracodawcy, któremu zależy na dostosowaniu do kształtu i wymogów współczesnego rynku,  zatrudnienie jednego specjalisty w podwójnej roli – inżyniera i menedżera – jest na ogół korzystne, dlatego też absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia w przedsiębiorstwach wszystkich branż, szczególnie w obszarze zarządzania produkcją i usługami. Doskonale sprawdzą się także w zakresie zadań związanym z transferem technologii i innowacyjności, jak również działań B+R podejmowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe.

Absolwenci specjalności uzyskują ponadto wiedzę niezbędną do inicjowania i prowadzenia własnej działalności w mikro i małych przedsiębiorstwach, a także do poszukiwania ciekawej pracy w jednostkach projektowych i doradczych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w instytucjach administracyjnych i samorządowych, szczególnie w zakresie innowacyjnej gospodarki i zarządzania kryzysowego. 

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka ze statystyką, mikro- i makroekonomia, ekologia i zarządzanie środowiskowe oraz prawo gospodarcze.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistykę w przedsiębiorstwie, procesy i techniki produkcyjne, zastosowania informatyki w inżynierii produkcji.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 3 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Wśród treści kształcenia znajdą się m.in.: zarządzanie strategiczne dla inżynierów, organizacja systemów produkcyjnych, systemy wspomagania decyzji, zintegrowane systemy zarządzania, zarządzanie wiedzą. 

Specjalności:

  • Zarządzanie innowacjami (S, NS),
  • Zarządzanie logistyką (S, NS),
  • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy (S, NS),
  • Techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami (S, NS),
  • Logistyka w energetyce (S, NS),
  • Zarządzanie projektami (S, NS).