Politechnika Opolska - strona główna
WWFiF

WYCHOWANIE FIZYCZNEKierunek studiów wychowanie fizyczne należy do obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

PREDYSPOZYCJE

Sprawność fizyczna i zainteresowania sportem wyczynowym oraz otwartość na nowoczesne formy rekreacyjnej aktywności ruchowej. Umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy w grupie oraz formułowania myśli i wyrażania opinii.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, język polski.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – SN (zaocznym). 

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata

Specjalność:

nauczycielsko – instruktorska (specjalność instruktorska - sport do wyboru: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie; edukacja zdrowotna; żeglarstwo). 

Absolwent studiów I stopnia, kierunku wychowanie fizyczne, specjalności nauczycielsko-instruktorskiej, posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz ma formalne uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach sportu szkolnego oraz rekreacji i turystyki kwalifikowanej w określonej dyscyplinie sportu. Ma wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne
z zakresu treningu sportowego. 

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia na studiach II stopnia oraz zdobywania trenerskich kwalifikacji zawodowych. Ponadto dzięki zdobytej wiedzy, absolwent jest przygotowany do pracy w domach kultury, ośrodkach sportu i placówkach oświatowych, w sektorze administracji publicznej kooperującym z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Absolwent zna i rozumie teorie i terminologię z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o kulturze fizycznej. 

Kierunek studiów na I stopniu kształcenia posiada pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym -S (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym –SN (zaocznym). 

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. 

Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Gruntowne przygotowanie teoretyczno-sprawnościowe absolwenta tego kierunku, umożliwia mu kompleksową realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dzięki zdobytej wiedzy, absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze administracji publicznej kooperującym z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia na studiach III stopnia i zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w sporcie. 

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o kulturze fizycznej. 

Specjalności:

Nauczycielsko–instruktorska (specjalność instruktorska – sport do wyboru: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie). 

Absolwent ma formalne uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach sportu szkolnego oraz rekreacji i turystyki kwalifikowanej w określonej dyscyplinie sportu, ma wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu treningu sportowego;

Nauczycielsko–trenerska (specjalność trenerska - sport do wyboru: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie; trener personalny; trener przygotowania motorycznego).

Absolwent posiada uprawnienia trenera w wybranej dyscyplinie sportu; trener posiada uprawnienia do samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia i kontroli procesu szkolenia sportowego w danej dyscyplinie sportu i jest przygotowany do prowadzenia zajęć w klubach sportowych oraz zajęć w ramach sportu szkolnego; uprawnienia trenera personalnego w ramach specjalności nauczycielsko-trenerskiej dają możliwość ciekawej, kreatywnej i dobrze płatnej pracy, w której wykorzystuje się wiedzę teoretyczną i praktyczną, obejmującą różnego rodzaju formy i metody treningowe, elementy dietetyki i suplementacji oraz podstawowe zagadnienia z psychologii, w celu zindywidualizowania i zmaksymalizowania efektów treningowych z jednoczesnym zminimalizowaniem ryzyka kontuzji. 

Kierunek studiów na II stopniu kształcenia posiada pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.