Politechnika Opolska - strona główna

Odwołania


Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia, kandydatowi przysługuje odwołanie (wzór odwołania) do Rektora Politechniki Opolskiej. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Do odwołania należy dołączyć:

  • podpisane przez kandydata podanie na studia – wydrukowane z systemu internetowej rekrutacji kandydatów (IRK);
  • dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumentem tym jest
    • świadectwo dojrzałości (studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie),
    • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem (studia drugiego stopnia) – nie dotyczy absolwentów Politechniki Opolskiej, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia po 1 czerwca 2020 r.
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Politechniki Opolskiej;
  • decyzję o odmowie przyjęcia na studia wydaną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
  • oświadczenie o doręczeniu pism w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

oraz pozostałe dokumenty wymagane na danym kierunku studiów zgodnie z Warunkami i trybem rekrutacji na rok akademicki 2021/2022.

Szczegółowy wykaz dokumentów...

Odwołanie można przesłać drogą pocztową, najlepiej za potwierdzeniem odbioru na adres:

Dział Kształcenia Politechniki Opolskiej w Opolu
ul. Mikołajczyka 5, pok. 205 E
45-271 Opole
z dopiskiem: REKRUTACJA — ODWOŁANIE 

lub elektronicznie na adres: dzk@po.edu.pl.