Politechnika Opolska - strona główna

Odwołania


Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia, kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora Politechniki Opolskiej. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Do odwołania należy dołączyć:

  • podanie o przyjęcie na pierwszy rok studiów - wydrukowane z systemu internetowej rejestracji kandydatów (IRK) i własnoręcznie podpisane przez kandydata;
  • dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumentem tym jest:
    • świadectwo dojrzałości (studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie),
    • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem (studia drugiego stopnia),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Politechniki Opolskiej;
  • decyzję o odmowie przyjęcia na studia wydaną przez Komisję Rekrutacyjną,
  • oświadczenie o doręczaniu korespondencji w drodze elektronicznej

oraz pozostałe dokumenty wymagane na danym kierunku studiów zgodnie z zarządzeniem rektora Uczelni w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji.

Szczegółowy wykaz dokumentów...

Odwołanie można przesłać drogą pocztową, najlepiej za potwierdzeniem odbioru na adres:

Dział Kształcenia Politechniki Opolskiej w Opolu
ul. Mikołajczyka 5, pok. 205 E
45-271 Opole
z dopiskiem: REKRUTACJA — ODWOŁANIE