Politechnika Opolska - strona główna

Odwołania


Od decyzji o nieprzyjęciu na studia, przysługuje kandydatowi odwołanie (wzór odwołania) do Rektora Politechniki Opolskiej, które należy złożyć w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
Do odwołania należy dołączyć komplet dokumentów:

  • podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z internetowego systemu rejestracji IRK,
  • kserokopię świadectwa dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu),
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia po 2005 r.), poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach: fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne – na specjalnym formularzu, umieszczonym w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK,
  • kserokopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu),
  • kserokopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu organizowanego albo objętego patronatem przez Politechnikę Opolską, poświadczoną przez Uczelnię (oryginał do wglądu),
  • dowód wpłaty opłaty za postępowanie rekrutacyjne wniesionej na konto Politechniki Opolskiej,
  • decyzję o nieprzyjęciu wydaną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Odwołania można również przesłać drogą pocztową. — najlepiej za potwierdzeniem odbioru (np. listem poleconym) na adres:

Dział Kształcenia Politechniki Opolskiej w Opolu
ul. Mikołajczyka 5, pok. 205 E
45-271 Opole
z dopiskiem: REKRUTACJA — ODWOŁANIE 

Odwołania wraz z kompletem dokumentów można przesłać elektronicznie na adres: dzk@po.edu.pl